DZIEŁO BINETA

Mniej więcej w tym samym czasie, w którym Galton stosowat swoje testy psychofizyczne do pomiaru różnic indywidualnych w zakresie inteligencji, francuski psycholog Alfred Binet zaczął badać te różnice z in­nej perspektywy:Sądzimy, że w inteligencji istnieje fundamentalna zdolność, której kolejna zmiana lub jej brak ma najwięk­sze znaczenie dla życia praktycznego. Tą zdolnością jest ocena, inaczej zwana […]

INDYWIDUALNE RÓŻNICE

Chociaż Galton byt twórcą testów zdolności umysłowych i inicjatorem badań nad różnicami indywidual­nymi w zakresie inteligencji, to jego testy zostaty wkrótce odrzucone ze względu na przypuszczalny brak ze­wnętrznej trafności. Amerykański kontynuator badań Galtona, psycholog James McKeen Cattell stworzył baterię 50 testów zdolności umysłowych podobnych do tych, którymi postugiwat się Galton. Ciarkę Wissler, jeden ze studentów […]

TESTY ZDOLNOŚCI UMYSŁOWYCH

W przeciwieństwie do tego Galton chciat poznać zmienność lub różnice indywidualne w obrębie właściwości, które badat. Chcąc uchwycić istotę tej zmienności, potrzebował wielu danych pochodzących od dużej liczby ludzi. Żeby zgromadzić taką ilość danych, wynalazł Jest zdolności umysłowych, tzn. ekspe­rymentalną metodę pomiaru, którą charakteryzuje krótki czas trwania (…)” (Boring, 1950, s. 484). Testy zdolności umysłowych autorstwa […]

PRÓBY POMIARU INTELIGENCJI

W tym celu w 1884 roku założył on Laboratorium Antropometryczne, które przez 6 lat miało swoją siedzibę w Muzeum Nauki w Kensington. W tym Laboratorium, za opłatą kilku pensów, opiekunowie muzeum (w liczbie 9300) uczest­niczyli w badaniach Galtona, dotyczących cech fizycznych i umysłowych (Kevles, 1985).Galton zgromadził dane na temat ludzkiej wagi, wzrostu, sity ręki, sity […]

TENDENCJE CECH KOLEJNYCH POKOLEŃ

Tak więc w przeciwieństwie do koncepcji Spencera i innych uczonych o progre­sywnym charakterze ewolucji analizy Galtona ujawniły, że cechy w kolejnych pokoleniach mają tendencję do grupowania się wokół średniej.Regresja do średniej przysparzała zmartwień Galtonowi oraz pozbawiała go nadziei na „hodowanie bardziej inteligentnych i bystrych ludzi. Eugenika nie może wydać na świat bardziej inteligentnych ludzi bez skrajnej […]

DOKONANIE PODZIAŁU

Podziału dokonano tak, żeby liczba mężczyzn zaklasyfikowanych do kategorii najbardziej i najmniej inteligentnych była zgodna z obliczeniami wysokości wskaźnika występowania wybit­nych zdolności (klasa „G”) i „imbecylizmu” (klasa „g”) w Wielkiej Brytanii (około 250 mężczyzn na milion w każdej z tych dwóch klas). Po wieloletnich próbach zbierania danych wprost od badanych ludzi (do czego powrócimy później), a […]

ODCHYLENIE STANDARDOWE

Większość zdarzeń czy cech w rozkładzie normalnym będzie oscylowało wokót średniej wartości („śred­niej”). Ważną właściwością takiego rozktadu jest jednak łatwość obliczenia proporcji populacji, która znaj­duje się w obrębie pewnej odlegtości (albo odchylenia) od średniej. Obecnie zwykle dzieli się taki rozkład wedtug odchyleń standardowych. Odchylenie standardowe dostarcza poręcznej i praktycznej metody oceny proporcji rozktadu znajdującego się […]

STATYSTYKA W BADANIACH

Chociaż można winić Galtona za jego niechęć do podejmowania alternatywnych wyjaśnień dziedzicze­nia geniuszu, to nie ma wątpliwości co do tego, że jego prace miały rewolucyjny charakter pod względem zastosowania matematyki do badań nad inteligencją. Galton twierdzi), że:Istnieje ciągłość naturalnych zdolności, od sięgających nie wiadomo jakich wyżyn do spadających w otchłań zupetnie nie określonej głębi. Proponuję […]

WYJAŚNIENIE ZJAWISKA

Zauważmy, że z pewnością datoby się przedstawić argumenty opowiadające się za środowiskowym wyjaśnieniem tego samego zjawiska: synowie byli bardziej wybitni, gdyż to oni, a nie bratankowie wychowy­wali się w domach wybitnych ojców. Galton miał nadzieję wyeliminować środowiskowe wpływy w możliwie jak największym stopniu. Jego analizy byty zapowiedzią trwających wiele lat badań, do których angażowa­no adoptowane bliźnięta […]

DZIEDZICZENIE INTELIGENCJI

W Hereditary Genius (1869; Odziedziczony geniusz) Galton, na poparcie swojej tezy o dziedziczności in­teligencji, przedstawił własne analizy faktów historycznych. W swoich badaniach dobierał, samodzielnie albo przy pomocy współpracowników, nazwiska najbardziej znanych ludzi, którzy w różnych dziedzinach coś osiągnęli. Informacje o nich czerpał z publikacji biograficznych. Byty to nazwiska sędziów, mężów sta­nu, wojskowych, pisarzy, artystów, a […]