BARDZIEJ BYSTRZY LUDZIE

Darwin żył w czasach wielkich przemian społecznych i technologicznych. Jak już mówiliśmy w rozdzia­le 1., proces industrializacji w Wielkiej Brytanii zachęcił ludzi do opuszczenia obszarów rolnych i migracji do miast. Rozwój miast i przemysłu stworzył wielką potrzebę wyszukiwania i kształcenia ludzi, którzy mogliby podjąć się nowych wyzwań społecznych i ekonomicznych.Podjęto wiele prób, aby zachęcić do […]

KOLEJNY KIERUNEK BADAŃ

W O pochodzeniu człowieka twierdził, że zdolności na­bywane w ciągu całego dorosłego życia mogą być odziedziczone przez następne pokolenie. Powoływał się na badania, w których twierdzono, że dzieci angielskich robotników fizycznych rodzą się z większymi dłońmi niż dzieci pochodzące z wyższych sfer; podobnie dzieci wprawnych eskimoskich łowców fok rozwi­jają takie same łowieckie zdolności nawet wtedy, […]

INNI BADACZE

W 1882 roku przyjaciel i uczeń Darwina George Romanes opublikował pierwszą pracę z zakresu psy­chologii porównawczej pt.: Animal inteliigence (Inteligencja zwierząt), w której częściowo rozważał zwierzę­ce zdolności i motywacje. Inni badacze zajmujący się psychologią porównawczą koncentrowali się na pro­cesie uczenia się nowych umiejętności u zwierząt. Edward Thorndike i inni komparatywiści przenieśli póź­niej wnioski z uczenia […]

IMPLIKACJE TEORII

W książce tej Darwin dość odważnie stwierdził, że czynniki powodujące zmianę u innych gatunków – zróżnicowanie, dobór naturalny i dziedziczność – oddziałują również na istoty ludzkie. Ponadto dowodził – widząc analogię w praktykach hodowlanych na zwierzętach – że sity ewolucyjne oddziaływały nie tylko na ludzkie ciato, ale także na ludzkie zdolności umysłowe: „(…) w danym […]

W CZASACH DARWINA

Darwin twierdził, że na skutek działania sił ewolucyjnych obecne gatunki wywodzą się z wielu generacji starszych lub wymarłych gatunków. Tak więc na przykład jest możliwe, że pojedynczy, wymarty mięsożerca mógł dać początek wielu żyjącym mięsożercom, takim jak psy, lisy, tasice czy koty (Darwin, 1859/1955; Mayr, 1982). Teoria Darwina była w dużym stopniu sprzeczna z powszechnie panującymi […]

WYSTĘPUJĄCA RÓŻNORODNOŚĆ

Darwin zauważył, że różnorodność występującą w obrębie gatunków roślin i zwierząt można zaobserwować w całej naturze. Postawił więc pytanie dotyczące genezy owego zja­wiska oraz tego, w jaki sposób umożliwiło ono danemu gatunkowi przystosowanie się do „warunków życio­wych”. Stworzył koncepcję „walki o byt” związanej z tym, że „wszystkie istoty organiczne wykazują dążność do szybkiego tempa rozmnażania […]

WPŁYW TEORII DARWINA

Chociaż ambicją Spencera i innych myślicieli między drugą połową XVIII i pierwszą potową XIX wieku było obmyślanie spójnych idei dotyczących ewolucji, to za twórcę pierwszej przekonującej teorii ewolucji uważa się powszechnie angielskiego przyrodnika Karola Darwina (1809-1882). Darwin sformułował swoje poglądy około roku 1837, tuż po powrocie z pięcioletniej podróży dookoła świata na statku HMS Beagle. […]

WPŁYW EWOLUCJI NA POSTĘP

Herbert Spencer, współczesny Darwinowi angielski filozof, uważał, że kultury, podobnie jak myśli, wyra­stają z prostszych elementarnych struktur i zmierzają w kierunku tych większych i wysoce zróżnicowanych. Spencer twierdził, że owo przejście od prostych i homogenicznych stanów rzeczywistości do bardziej złożonych i zróżnicowanych można wyjaśnić, posiłkując się pojęciem sil ewolucji. Zgodnie z jego poglądami ewolucja była […]

BADANIA KULTUR

Czy rzeczywiście język lub religia mogły być zbudowane z takich elementów?Wundt, który jest karykaturalnie przedstawiany jako sztywny niemiecki profesor, dowodził, że na temat wyższych procesów umysłowych można się wiele dowiedzieć, badając ludzkie osiągnięcia w społeczneń- stwie, czyli – poza laboratorium. Wundt zawarł swoje przemyślenia na ten temat w 10-tomowej pracy pt.: Volkerpsychologie: Eine Untersuchung der […]

WŁOŻONE WYSIŁKI

Wysiłki, jakie Wundt włożył w badanie tych elementów oraz asocjacji wrażeń zmysłowych, pozostawały w zgodzie z filozofią Locke a. Jednak w przeciwieństwie do niego Wundt nie polegał na filozoficznym bada­niu umysłu lecz posługiwał się rodzajem dokładnej i systematycznej introspekcji. Osoby badane w ekspe­rymentach Wundta przechodziły trening zdawania możliwie najtrafniejszych relacji ze swoich świadomych doświadczeń w […]