WSPÓŁCZESNA PSYCHOLOGIA EKSPERYMENTALNA

W późnych atach 60. XIX stulecia Donders wykorzystał w swoich pracach odkrycie Helmholtza dotyczące możliwości pomiaru indywidualnego czasu reakcji na bodźce oddziałujące na jeden układ zmysłowy. Odejmując indy­widualny czas reakcji prostej na pojedynczy bodziec od czasu potrzebnego na wykonanie złożonego zada­nia, Donders obliczył czas trwania procesu różnicowania. Między rokiem 1860 a 1890 powszechnie stosowano eksperymenty, w […]

STUDIA NAD UKŁADEM

Studia nad układem nerwowym pomogły przeciwstawić się poglądowi Kanta mówiącemu, że nie ist­nieją żadne matematyczne podstawy nauki o aktywności umysłowej. Wcześniej wierzono, że impulsy ner­wowe byty zbyt szybkie, aby można je było zmierzyć. Uważano, że te impulsy nie byty związane z material­nym ciatem i jego mechaniczną aktywnością, podobnie jak niematerialny umysł albo nieśmiertelna dusza. Hermann […]

WKŁAD ANATOMII, FILOZOFII I MEDYCYNY

Jeszcze za czasów Kanta (1724-1804) i w następnych latach wbrew jego przewidywaniom badania w różnych dziedzinach powoli rozwiewały każdą z jego obiekcji co do naukowych badań nad umysłem. Na przykład w wyniku badań nad anatomią i fizjologią układu nerwowego odkrywano połączenia między ob­szarami w mózgu a specyficznymi ludzkimi zdolnościami, o czym będzie mowa . Na […]

WYSIŁEK INTELEKTUALNY

Wysiłek intelektualny Kanta zawie­rał duży potencjał naukowy prowadzący do rozwoju różnych gałęzi psychologii i nauk kognitywnych. Na przykład Jean Piaget, który przez 60 lat byt czołowym badaczem psychologii rozwojowej, interesował się tym, jak dzieci konstruują swoje rozumienie czasu, przestrzeni, przyczynowości i innych Kantowskich kate­gorii . Kant utrzymywał jednak, że nie istnieje żadna nauka o umyśle. Podobnie […]

POJĘCIE SCHEMATU

Jednocześnie wedtug Kanta (z czym zgadzali się empiryści) nabywanie wiedzy zależne jest częściowo od zmysłowego doświadczenia. Zdobywana drogą zmysłową wiedza o świecie podlega jednak pewnym ogólnym regułom, czyli nie jest zbyt silnie zindywidualizowana czy subiektywna. Zdaniem Kanta ludzki umysł nie może oprzeć się spostrzeganiu świata zmysłowego w sposób określony wrodzonymi strukturami. Ludzki umysł zorganizowany jest […]

WYZWANIE DLA NAUKOWEJ PSYCHOLOGII

Poglądy empirystów i racjonalistów na temat umysłu byty niezgodne ze sobą, lecz tylko pozornie. Emgi- ryści twierdzili, że myśli powstają z doświadczenia i informacji zmysłowej. Z kolei racjonaliści utrzymywali, że w umyśle istnieje pewien rodzaj wiedzy wrodzonej, niezależnej od doświadczenia i informacji sensorycz­nej. Koncepcję, która pogodziła te dwa współzawodniczące ze sobą poglądy, stworzył niemiecki filozof […]

IDEE Z DWÓCH ŹRÓDEŁ

Locke dowodził, że idee pochodzą z dwóch źródeł. Większość idei – pojęć „żółtości i białości, tego, co gorące i zimne, co miękkie i twarde, co gorzkie i stodkie” – pochodzi z informacji zmysłowej, transmitowanej przez nerwy do mózgu (Locke, 1960/1955, s. 120). Drugim źródłem idei jest refleksja, czyli to, jak „umyst dostrzega swe czynności i […]

POCZĄWSZY OD KARTEZIUSZA

Począwszy od czasów, w których żyt Kartezjusz, aż po dzień dzisiejszy pod wieloma względami kwe­stionowano jego idee. Współczesny Kartezjuszowi angielski filozof Tomasz Hobbes dowodził, że umysł jest „czymś cielesnym, namacalnym” (Hobbes, 1969, s. 246). Hobbes oraz ci, którzy utrzymywali, że umysł ma fizyczne podstawy w ciele, nazywani są materialistami.Inny angielski filozof, John Locke, kwestionował twierdzenie […]

UMYSŁ I DUSZA

Ponadto umyst i dusza nie posiadają żadnych fizycznych atry­butów (są bytami niematerialnymi). Stąd wynika ich odmienność i oddzielenie od ciała. Owo oddzielenie umysłu od ciata znane jest jako dualizm.O ciele Kartezjusz wyrażał sądy przeciwne do tych, które formułował na temat umysłu. Uważał, że ciało ludzkie i zwierzęce to automat albo „poruszająca się maszyna” zbudowana z nerwów, […]

PRZEJŚCIE DO BADAŃ NAUKOWYCH

Około 2000 lat po Sokratesie uczeni filozofowie zaczęli drążyć pewne problemy postawione przez Greków. Od tego czasu narastał spór między dwiema grupami naukowców, które różniły się poglądami na temat umysłu i pochodzenia wiedzy. Spór ten trwa po dziś dzień wśród intelektualnych spadkobierców starożytnych badaczy.Współcześni racjonaliści wywodzą swoje poglądy od Kartezjusza, XVII-wiecznego francuskiego filozofa, matematyka i […]